Koivikko

Ympäristövastuut

UTUn kestävä kehitys

UTU Oy:n tavoitteena on edistää ja ottaa vastuuta yhteiskunnan ja sidosryhmien kestävästä kehityksestä. Osaltamme edistämme tätä työtä tarjoamalla edistyksellisiä ratkaisuja eri sidosryhmien tarpeisiin. Kestävä kehitys tarkoittaa UTUlaisille vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden yritysraportit

 

 

Valmistajan vakuutus 

Toimimme markkinoilla hyvin tunnettujen laatutoimittajien kanssa. He huolehtivat EU:n sisällä valmistajina ja maahantuojina tuotteidensa turvallisuudesta sekä niille asetettujen valmistusta ohjaavien standardien ja määräysten noudattamisesta. Noudatamme omassa tuotannossamme myös ISO 9001 standardin mukaisesti EU:n ja Suomen lainsäädännössä edellytettyjä velvoitteita.

Tarvitsetko CE-valmistajavakuutuksen jollekin UTU:n toimittamalle tuotteelle, joka toimii osana omaa laitteistoasi? Lähetämme pyydettäessä erikseen tuotemerkkikohtaisen CE-valmistajavakuutuksen, pääsääntöisesti englannin kielellä.

Käytöstä poistuneen elektroniikkajätteen kierrätys (WEEE)

Suomen lainsäädännön mukaan tuottaja on vastuussa markkinoille tuomiensa laitteiden kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta. UTU Oy on SELT-tuottajayhteisön jäsen. Haluamme hoitaa velvoitteemme hyvin, ja kierrättää käytöstä poistuneet elektroniikkaromuksi luokiteltavat tuotteet. SELT ry huolehtii jäsentensä puolesta kierrätyksestä, informaation jakamisesta, rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista. SELT ry yhdessä muiden tuottajayhteisöjen kanssa on perustanut keskitettyjä palveluita tarjoavan yhtiön Elker Oy:n huolehtimaan asioiden hoitamisesta käytännössä. WEEE-säädöksen piiriin kuuluvissa tuotteissa tai niiden käyttöohjeissa on merkintä tuotteen kuulumisesta kierrätyksen piiriin. Lisätietoja asiasta löytyy osoitteesta www.elker.fi. 

Vaarallisten aineiden käytön rajoitus sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)

UTU ja edustamamme päämiehet huolehtivat siitä, että tuotteemme täyttävät RoHS III -direktiivin (2015/863/EU) vaatimukset. RoHS-direktiivissä mainitut ihmisille ja luonnolle vaarallisiksi luokitellut aineet ovat: 

  • kadmium, Cd
  • lyijy, Pb
  • elohopea, Hg
  • kuudenarvoinen kromi, Cr6+
  • polybromatut bifenyylit, PBB
  • polybromatut difenyylieetterit, PBDE
  • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP
  • butyylibentsyyliftalaatti, BBP
  • dibutyyliftalaatti, DBP
  • di-isobutyyliftalaatti, DIBP

Toimitamme tarvittaessa tuotemerkkikohtaisesti RoHS-todistukset myymillemme tuotteille.

Lisätietoja RoHS-asiasta Tukesin sivulta >>Lue lisää...

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH)

REACH koskee aineita sellaisinaan valmisteissa ja esineissä. Asetusta sovelletaan aineiden (joihin kuuluu kemikaalien lisäksi mm. metallit) valmistukseen, maahantuontiin, markkinoille saattamiseen ja käyttöön. Asetuksen mukaan aine, jota valmistetaan tai tuodaan EU:n alueelle vähintään 1 tonni vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden, on rekisteröitävä. Jokaisen valmistajan tai maahantuojan tulee itse rekisteröidä aineet. EU:n ulkopuolinen valmistaja voi nimetä yhden edustajan, joka tällöin hoitaa kaikki rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet maahantuojan puolesta. Asetuksessa on velvoitteita toimitusketjun kaikille toimijoille. Eniten velvoitteita kohdistuu valmistajille ja maahantuojille, mutta myös jatkokäyttäjille ja jakelijoille on omat velvoitteet.

UTU Oy:n maahantuomat ja/tai edustamat tuotteet eivät sisällä kemikaaleja esitetyissä muodoissa rekisterivelvollisuuteen edellyttäviä määriä. Tarvittaessa toimitamme REACH-lausunnon tuotemerkkikohtaisesti. Lisää tietoa REACH-direktiivistä Reach-neuvonnasta.

UTUn paristo- ja akkukierrätys

Paristo- ja akkukierrätyksemme hoitavat tuottajayhteisöt Recser ja Akkukierrätys Pb.
Raportoimme neljännesvuosittain paristojen ja akkujen tuontimääristä tuottajayhteisöille. Recser ja Akkukierrätys raportoivat tiedot edelleen valvoville viranomaisille. Tuottajayhteisöt ovat järjestäneet mm. kauppoihin Suomen kattavan ilmaisen paristojen ja akkujen keräys- ja vastaanottopisteverkoston. UTU haluaa olla mukana huolehtimassa, että kierrätys hoidetaan asianmukaisesti, luontoa säästäen.
Lisää tietoa: Recser: https://www.paristokierratys.fi/ ja Akkukierrätys Pb: http://www.akkukierratyspb.fi/

 

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.